Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 26’ncı maddesine göre, DEA’nın hangi kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için hazırlanacağı, DEA’da yer alacak hususlar, DEA’nın yapılmasına dair ilkeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 04/06/2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

DEA’ya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü bünyesinde Düzenleyici Etki Analizi Dairesi Mart 2022’de kurulmuştur. Daire, alanında yetkin uzman ve uzman yardımcısı ekibiyle DEA konusunda paydaşlara yardımcı olmaktadır.